+372 521 1140
info@raketipood.ee


 

Juhend ilutulestiku tegijale ja pealtvaatajale


Ilutulestike turvaline kasutamine I RaketipoodIlutulestiku tegemisel kasutage kaitseprille! Enamik ilutulestikega toimunud õnnetusi on silmavigastused.

Pürotehnilised tooted on signaliseerimiseks, ilutulestiku korraldamiseks või mõneks muuks otstarbeks ettenähtud tooted, mis põlevad õhuhapnikku kasutamata (seepärast pole neid võimalik kustutada) ja tekitavad valgus-, heli-, paisk- ja soojusefekte. Kõik ilutulestike juures kasutatavad pürotehnilised tooted sisaldavad mõnda lõhkeainet, enamasti väga kergesti süttivat musta püssirohtu. Seega esineb alati teatud vigastamise või materiaalse kahju oht, seda isegi juhul, kui järgitakse ohutusnõudeid. Pürotehniliste toodete väärkasutamine võib kaasa tuua põletusi, kuulmis- ja nägemiskahjustusi ning muid vigastusi.

Pürotehnilist toodet kasutavate isikute vanusepiir määratakse vastavalt toote ohtlikkusele. Alla 18 aasta vanused isikud võivad (II klassi) pürotehnikaga tegeleda ainult täiskasvanu järelevalve all.

 

Üldised reeglid pürotehniliste toodetega ringikäimisel

   • Ostke pürotehnilisi tooteid ainult Kohaliku Omavalitsuse poolt välja antud “Pürotehniliste toodete müügiluba” omavast kauplusest. Soovi korral peate saama kaupluses kontrollida, kas konkreetset toodet on lubatud Eestis müüa.
   • Jälgi, et tootel ei oleks väliseid mehhaanilisi vigastusi, nende esinemise korral tagasta toode müüjale; samuti käitu tootega, mis ei andnud nõutud pürotehnilist efekti.
   • Hoia vahendeid kuivas kohas.
   • Loe läbi pürotehnilise tootega kaasasolev kasutusjuhend ja käitu vastavalt sellele.
   • Vali pürotehnika kasutamiseks õige aeg ja koht selliselt, et sa oma tegevusega ei häiriks kaaskodanikke.
   • Ära kasuta ilutulestikku kohas, kus selle kasutamine võib tekitada ohtliku olukorra. Ohutu kaugus on märgitud kasutusjuhendis, tootel või küsige seda eraldi müüjalt.
   • Ettevaatamatus võib põhjustada tõsise õnnetuse.
   • Mitte mingil juhul ei tohi pürotehnilisi esemeid visata teiste isikute ega loomade suunas.
   • Jälgi, et kavandatava ilutulestiku kohal, lähedal või lennutrajektooril ei oleks takistusi.
   • Peale süütenööri süütamist mine kiiresti ohutusse kaugusesse. Korraga tohib süüdata ainult ühe toote. Tooteid ei tohi omavahel ühendada.
   • Kui ilutulestik peale süütamist ei tööta, võib sellele läheneda peale 10 minuti möödumist.
   • Pärast pürotehniliste toodete kasutamist korja kokku oma tegevusest tekkinud jäägid.

 

Juhendeid erinevate ilutulestike kasutamiseks

 • Raketid - rakett

  Raketid lastakse kindlalt seisvast vertikaalsest peenikesest torust või tühjast pudelist , mille avatud pikkus on vähemalt raketi kepi pikkus. Kontrolli et rakett liiguks vabalt. Suuna rakett nii, et kukkuva raketi osad ei ohustaks kedagi ega midagi. Süüta süütenöör ja eemaldu kiiresti.
 • Tulefontäänid (vulkaanid), tulekatlad - fontään

  AAseta toode kõvale tasasele ja tulekindlale pinnale. Kontrolli, et seade seisab kindlalt püsti ega kuku kergelt pikali. Kindlam on toode siduda maasse löödud vaia külge. Jälgi, et ümbruses ei oleks midagi, mida sädemed võiksid kahjustada. Süüta süütenöör ja eemaldu kiiresti. Süüdatud toote kohale kummardumine on eluohtlik.
 • Pommid, Rooma küünlad ja muu torutulestik - torulaeng

  Toode tuleb ühe kolmandiku ulatuses kaevata maa sisse või siduda maa sisse löödud vaia külge. Jälgi, et ümbruses ei oleks midagi, mida lendavad ja põlevad osad võivad vigastada. Süüta süütenöör ja eemaldu kiiresti. Süüdatud toote kohale kummardumine on eluohtlik.
 • Tulilinnud ja maas pöörlevad tuleseadmed - tulepööris

  Aseta toode kõvale tasasele ja tulekindlale pinnale värviline pool ülespoole. Kontrolli, et seade võib vabalt lennata või pöörelda. Süüta süütenöör ja eemaldu.
 • Päikeserattad ja muud püstiasendis keerlevad tuleseadmed - tulepööris

  Naeluta (kinnita) tuleseade kahe meetri kõrgusele posti külge nii, et seade saab vabalt pöörelda. Kontrolli, et midagi süttivat ei oleks läheduses. Süüta süütenöör ja eemaldu.
 • Paugud, kahuripaugud ja paukude sarjad - pauguti

  Aseta toode kõvale tulekindlale alusele. Süüta ja eemaldu kiiresti.
 • Patareid - komplekt

  Aseta toode kõvale tasasele ja tulekindlale pinnale kohtpüsivalt nii, et toode ei saaks toimides ümber kukkuda. Vajadusel toesta kividega või seo maasse torgatud vaia külge. Jälgi, et ümbruses ei oleks midagi, mida lendavad ja põlevad osad võivad vigastada. Süüta süütenöör ja eemaldu kiiresti. Süüdatud toote kohale kummardumine on eluohtlik.

 

Ilutulestik pakub rõõmu ja meelelahutust. Kui tunned võimalikke ohte ja kasutad vahendeid vastutustundlikult on ohutus (peaaegu) tagatud.